Danas, Virtuelna tura je najviše zastupljena u oblasti turizma i ugostiteljstva. Panoramu fotografija koriste i kulturne institucije, posebno kada su u pitanju muzeji, galerije, poslovni i trgovinski centri a takođe, sportski i rekreativni centri.

Međutim, poslednjih godina Virtuelne Ture su sve više zastupljene za obrazovanje. Naše škole su ovaj trend prisvojile iz inostranstva, sa ciljem da prikažu izgled i uređenost školskih prostorija i na taj način privuku potencijalne đake.
Sa druge strane, i univerziteti mogu uz pomoć 360º fotografija da prikažu svoje kabinete, anfiteatar, čitaonice pa čak i prostorije koje su predviđene za sportske aktivnosti.
Ali ono što poslednjih godina ima najveći trend rasta, Virtuelna Tura u nastavnom programu. Na ovaj način učenici i studenti sa bilo kog mesta, gde postoji pristup internetu, mogu pristupiti programu koji koriste za učenje i lakše savladati gradivo.

Kakav značaj ima  Virtuelna Tura u obrazovanju?

Virtuelna Tura našla je primenu u interaktivnoj nastavi u školi. Interaktivna nastava poboljšava kvalitet predavanja tako što podstiče bolje razumevanje gradiva i čini da obrazovanje bude zabavno. Virtuelna Tura zastupljena je u nastavi obaveznih predmeta a takođe i vanastavnih aktivnosti. Virtuelizacija sa 360º fotografijom služi i za obuku nastavnog osoblja kroz seminare i različite vrste radionica.
Prepoznatljivi frontalni oblik rada podrazumeva komunikaciju na relaciji učenik-nastavnik. U prevodu, ovo znači da su učenici nedovoljno aktivirani u rešavanju svakodnevnih zadataka, njihov rad je jednoličan a njihova motivisanost na najnižem nivou. Primena interaktivne nastave gde je zastupljena Virtuelna Tura i panorama fotografija od 360º predstavlja pravo osveženje za svaki vid programa za obrazovanje.

Gde je najviše zastupljena virtualizacija prostora?

Do sada ovakav vid aktivnosti uglavnom je bio zastupljen u rešavanju informatičkih zadataka kao i matematičkih operacija, sa stanovišta interaktivne nastave. Međutim, panorama fotografija dobija sve veći značaj u nastavi geografije, istorije kao i istorije umetnosti.
Uz 360º fotografiju može se prikazati određena teritorija i ukazati na značaj geomorfoloških, hidroloških, klimatoloških i biogeografskih karakteristika jedne zemlje. Konkretno, u našem slučaju značajna je Virtuelna Tura Srbije.
Brojno kulturno- istorijsko nasleđe kroz panoramu fotografija može ukazati na istorijski značaj određenog prostora. Ukoliko je obogaćeno vizuelnim sadržajima, može dočarati svako zbivanje i trag na konkretnom prostoru.
Kretanje brojnih civilizacija, kao i njihova utvrđenja mogu biti dočarana upravo kao Virtuela Tura. Sve veći značaj virtuelizacija prostora dobija kada su u pitanju arheološki lokaliteti.
Predmeti kao što su priroda i društvo, građansko vaspitanje uz panoramu fotografija biće lakše savladani, posebno ako se ima u vidu da su u pitanju učenici nižih razreda. Učenicima će biti naročito zanimljivo ukoliko Vurtuelne Ture budu obogaćene fotografijama životinja, biljaka i njihovih staništa.

Prednosti korišćenja Virtuelnih tura u obrazovanju?

  • 360º fotografija može biti obogaćena i zvučnom animacijom i videom, i na dovoljno jasan i razumljiv način prikazuje određene sadržaje, pojave i dejstva, pogledajte primer na Harvard univerzitetu.
  • Učenici pažljivije posmatraju određeni virtuelni sadržaj i učestvuju u prihvatanju novih znanja.
  • Trenutno usvojene činjenice učenici povezuju sa predhodnih iskustvima i saznanjima o određenoj pojavi.
  • Ovakvo znanje znatno duže ostaje u sećanju i može lako da se primeni u praksi.
  • Ovakav vid nastave pomaže nastavniku da lakše predoči određeno gradivo učenicima. Međutim, na ovaj način on gubi jednu od svojih osnovnih fukcija.
  • Prednost je svakako i u tome što Virtuelna Tura može biti ispraćena kako na času tako i kod kuće.
  • Jednom ispraćena Virtuelna Tura može svaki naredni put biti obogaćena dodatnim sadržajima i animacijom.